top of page

Przescrolluj na dół suwakiem,

by uzyskać dodatkowe informacje

talk2me logo.png
122_Facebook_F_logo_logos-512.png

Szkoła języków obcych

od 2007

Żyrafka_logo_pl.png
white_edited.jpg

I. Informacje wstępne.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych/Voucherów.

 

II. Definicje:
1. Bon Podarunkowy/Voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi oferowane do sprzedaży w Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy.

2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego/Vouchera w Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy.

3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy/Voucher;

4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

5. Szkoła Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy – stacjonarna placówka usługowa, w której oferowane są do sprzedaży Usługi i Bony prezentowe/Vouchery. Placówka mieści się przy ul. Szamotulskiej 33 w 62-090 Rokietnicy,

7. Usługa – usługa przedstawiona do sprzedaży w Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy, mogąca być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego/Vouchera;

8. Wydawca – oznacza Urszulę Konieczka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CUBE Urszula Konieczka z siedzibą w Rokietnicy (62-090), ul. Cedrowa 5, NIP: 778-102-59-77, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: info@talk2me-kursy.pl

 

III. Warunki ogólne.

 1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepie Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy Bony Podarunkowe/Vouchery o wartości 50,00zł, 100,00zł, 150,00zł, 200,00zł, 250,00 zł, 300,00 zł lub o wartości zaproponowanej przez Nabywcę (ceny są zwolnione przedmiotowo z VAT). Za każdy Bon Podarunkowy/Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego/Vouchera.

  2. Wzór Bonów Podarunkowych/Voucherów opublikowany jest na stronie internetowej www.talk2me-kursy.pl.

  3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego/Vouchera.

  4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego/Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego/Vouchera za usługi nabywane przez Posiadacza.

  5. Bon Podarunkowy/Voucher może być wykorzystany wyłącznie do nabycia usług w Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy,

  6. Bon Podarunkowy/Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.

  7. Okres ważności Bonu Podarunkowego/Vouchera wynosi 1 rok od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego zgodną z datą przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy należący do Szkoły
  Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego/Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego/Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

  8. Wydanie Bonu Podarunkowego/Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia usługi.

  9. Po realizacji Bonu Podarunkowego Vouchera Posiadacz otrzyma w Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy dodatkowy rabat 10% na usługi oferowane przez Szkołę Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy.
   

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego/Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
 

a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za usługę nabytą w Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy;

b. Posiadacz Bonu Podarunkowego/Vouchera może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym/Voucherze na usługi dostępne w ofercie Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy;

c. W przypadku zakupu usługi o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego/Vouchera, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;

d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego/Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;

e. Bon Podarunkowy/Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu
Podarunkowego/Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego/Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;

f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego/Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;

g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania usługi w zamian za Bony Podarunkowe/Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy/Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego/Vouchera zastępczego.

 

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem usług przy użyciu Bonu Podarunkowego/Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną praktykowaną w Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy.
 

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego/Vouchera.

2. Zakup Bonu Podarunkowego/Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Szkole Języków Obcych talk2me „Żyrafka” w Rokietnicy

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego/Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

 

Regulamin Bonu podarunkowego

zyrafka.png
plansza informacyjna PFR poziom.png
voucher przód.png
voucher tył.png

Przód

Tył

bottom of page